Menu
Your Cart

Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Вайд-Бул“ ООД, ЕИК 121261378, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, рaйон „Студентски“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия http://weidbul.com/, наричана по-долу „Weidbul.com”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Вайд-Бул“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1756, рaйон „Студентски“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1756, рaйон „Студентски“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1756, рaйон „Студентски“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13, e-mail office @ weidbul.com, мобилен телефон 02/9632560

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121261378

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 121261378

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Weidbul.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://weidbul.com/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и да създават профил в онлайн магазина или да извършват поръчки чрез процедурата „Поръчай като гост“;

2. Да преглеждат и сравняват стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка и да запазват избрани артикули като „Любими“;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата Weidbul.com;

4. Да получават информация за възможностите за извършване на плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Weidbul.com;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Weidbul.com;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Weidbul.com чрез интерфейса на страницата на Weidbul.com, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Weidbul.com в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите;

9. Да използват всякакви допълнителни функционалности и услуги, които Доставчикът предоставя в онлайн магазина.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Weidbul.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Weidbul.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://weidbul.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Weidbul.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата Weidbul.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата Weidbul.com възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата Weidbul.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена за съответния артикул в платформата Weidbul.com.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Weidbul.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответният имейл и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WEIDBUL.COM

Чл. 7. (1) За да използва Weidbul.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да създаде профил в платформата като въведе негов личен и валиден имейл, име и фамилия и избрана от него парола за отдалечен достъп, или да премине през процедурата за поръчване като „Гост“, налична на уебсайта на Доставчика, като дава своето свободно и изрично съгласие с тези общи условия.

(2) При попълване на данните си за регистрация и натискане на бутона „Продължете“, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При попълване на данните си за извършване на поръчка като „Гост“ и преди натискане на бутона „Потвърди поръчката“, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си или в поръчката си.

(6) За извършване на поръчка в сайта Ползвателят може да използва процедурата „Гост“, при която не се изисква регистрация и създаване на профил в електронния магазин.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Weidbul.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 9. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Weidbul.com по следната процедура:

1. Влизане в платформата на Weidbul.com за извършване на поръчки през създадения профил чрез идентифициране с имейл и парола или като гост;

2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към кошницата със стоки за покупка, като в кошницата се посочва количеството за закупуване;

3. Преминаване към плащане чрез натискане на бутона „Плащане“;

4. Избиране на процедура за поръчка, ако Ползвателят не е влязъл в профила си, като Ползвателят има опция да влезе в акаунта си чрез натискане на бутона „Вход“, да си създаде профил чрез натискане на бутона „Регистрация“ или да извърши поръчката като „Гост“;

5. Предоставяне на данни за извършване на поръчката: адрес за доставка; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт при поръчка като „Гост“ и адрес за доставка при извършване на поръчка с регистриран профил. Допълнително Ползвателят може да въведе данни за адрес на фирма, ако закупените продукти следва да се доставят на фирмен адрес. Ползвателят може да избере да получи закупените стоки във физически обект на Доставчика, което трябва да отбележи в полето за коментар;

7. Избор на метод за плащане на избраните артикули;

8. Предоставяне на съгласие с общите условия и политиката за поверителност на Доставчика;

9. Потвърждение на поръчката;

10. Плащане на цената чрез банков превод или по друг начин съгласно опциите за плащане, посочени на платформата Weidbul.com.

(2) Поръчката се изпълнява, веднага след като /банковата сметка на Доставчика бъде заверена с извършеното от Ползвателя плащане, освен ако методът на плащане предполага последващо плащане (напр. при паричен пощенски превод).

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя, включително ако са закупени с една поръчка.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

(5) Доставчикът има право по своя преценка да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата си.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж в общия размер при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

1. с банков превод като посочи номера на поръчката или по друг начин съгласно инструкциите за плащане в платформата Weidbul.com, или

2. с паричен пощенски превод в момента на получаване на стоката от куриер (Спиди или Еконт).

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията във Weidbul.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в онлайн магазина са посочени в профила на всяка стока в платформата Weidbul.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя и посочва от Доставчика в профила на всяка стока в платформата Weidbul.com.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се посочва от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя в уебсайта Weidbul.com.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по тази разпоредба, е актуална към момента на визуализацията ѝ във Weidbul.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез уебсайта Weidbul.com  или по електронна поща.

(7) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния магазин условия за съответните стоки.

Чл. 15. (1) Потребителят има правото да избере един от следните начини на заплащане на поръчаните стоки:

1. с банков превод като посочи номера на поръчката или по друг начин съгласно инструкциите за плащане в платформата Weidbul.com, или

2. с паричен пощенски превод в момента на получаване на стоката от куриер (Спиди или Еконт).

(2) В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) При извършване на поръчката Потребителят се уведомява за разходите свързани с доставка на стоките, като те се поемат изцяло от него. Разходите свързани с доставка на стоките се определят в зависимост от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на куриерските служби или до адрес на Потребителя.  

(2) В случай на избраният метод на получаване на закупената стока е на място във физически обект на Доставчика, Потребителят не дължи заплащане на разходи за транспорт.

(3) Потребителят преглежда стоката за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма или служителя във физическия обект на Доставчика. В случай на липса на възражение в този момент, счита се че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

Чл. 17. Потребителят има правото да избере един от следните начини за доставка:

1. до посочен от Потребителя адрес чрез една от използваните от Доставчика куриерски фирми (Спиди или Еконт);

2. до посочен от Потребителя офис на една от използваните от Доставчика куриерски фирми (Спиди или Еконт);

3. до посочен от Потребителя физически обект на Доставчика.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

Чл. 17. Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата Weidbul.com има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 18. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата weidbul.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато Доставчикът в платформата Weidbul.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора – Приложение № 1  към тези общи условия, когато това се отнася до стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние.

(4) Освен право на отказ, Потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той следва да върне стоката на Доставчика в добър търговски вид и опаковка не по-късно от 14 дни от получаване на пратката.

(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика са изцяло за сметка на Потребителя.

(3) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, търговски вид и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

1. при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства;

2. при наличие на приложена касова бележка или фактура за закупуването на стоката.

Чл. 21. (1) Потребителят има право да предяви закупената стока за замяна не по-късно от 14 дни от получаването й, като задължително представя касова бележка или фактура за закупената стока.

(2) Доставчикът има право да откаже да приеме предявената замяна, ако установи замърсяване или повреждане на стоката, както и ако тя не е върната в оригиналната ѝ опаковка във вид, неразличим от нов.

(3) Доставчикът заменя закупената стока с друга стока от същия вид и качество или при липса на такава – със стока по избор на клиента за същата стойност. В случай че стоката е била в промоция на намалена цена, клиентът има право на замяна с друга стока на същата цена, която клиентът реално е заплатил на Доставчика.

(4) Всички разходи по изпращането на заменяните стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя.

(5) Всички разходи по изпращането на заменените стоки от Доставчика до Потребителя, са за сметка на Потребителя.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Weidbul.com, като стоките, закупени с една поръчка, могат да бъдат доставени едновременно.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Доставчикът организира доставката чрез куриерски услуги, като срокът за доставка на стоки на склад е между 1 и 3 работни дни, в зависимост от населеното място на Ползвателя. В случай че закупеният артикул не е наличен на склад, Доставчикът уведомява по имейл Ползвателя за очакваното време за доставка и изпраща потвърждение до Ползвателя при предаване на стоката на куриер за доставка.

(3) В случай на забавяния в доставката, които се дължат на организационни или технически проблеми на куриерските фирми, при некоректно представени данни за доставка или друга причина, която не е свързана с действията на Доставчика, последният не носи отговорност спрямо Ползвателя.

(4) При заявено получаване във физически обект на Доставчика на закупените стоки Доставчикът уведомява Ползвателя кога стоките ще бъдат налични в обекта за взимане.

Чл. 24. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Доставчика единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Ползвателя и Куриера.

Чл. 25. (1) Ползвателите имат право да упражняват правата си по предоставената търговска гаранция или гаранция от производител, в съответствие с условията по тях.

(2) Доставчикът не предоставя сервизни услуги на стоките.

Чл. 26. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. (1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или за предприемане на действия за сключване на договор със субекта, или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата Weidbul.com ще изпраща всяка информация и данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията, освен ако той не се легитимира като притежател на друг имейл адрес, който иска да бъде използван от Доставчика.

(4) Доставчикът в платформата Weidbul.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, в съответствие с Политиката за съхранение на „бисквитки“ и доколкото Ползвателят не е изразил изричното си несъгласие с това съхранение и не е деактивирал „бисквитките“. 

(5) Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, дадено по недвусмислен начин чрез съответната функционалност в уебсайта на Доставчика, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

(6) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 28. (1) Във всеки момент Доставчикът в платформата Weidbul.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: http://weidbul.com/.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Weidbul.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Weidbul.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Weidbul.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Weidbul.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Weidbul.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Weidbul.com във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 30. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://weidbul.com/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договорът на Ползвателя с Доставчика в платформата Weidbul.com се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Weidbul.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 32. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Weidbul.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата Weidbul.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор от Ползвателя, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост от Ползвателя, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 34. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Weidbul.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата weidbul.com.

Чл. 36. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Weidbul.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Weidbul.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на не постигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 23.09.2020 г.


 

Πpилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa:

 

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

 

– Дo „Вайд-Бул“ ООД, ЕИК 121261378, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, рaйон „Студентски“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

 

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт cĸлючeния oт мeн/нac* дoгoвop зa пoĸyпĸa нa cлeднитe cтoĸи*/зa пpeдocтaвянe нa cлeднaтa ycлyгa*

 

– Πopъчaнo нa*/пoлyчeнo нa*

 

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

 

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

 

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

 

– Дaтa

 

 

------------------------------------------------------

 

* Heнyжнoтo ce зaчepтaвa.

 

 

 

 


 

Πpилoжeниe № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

І. Πpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ 14 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни на http://weidbul.com/  и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa, фaĸc или eлeĸтpoннa пoщa).

Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия yeбcaйт  http://weidbul.com/ Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим вcичĸи плaщaния, ĸoитo cмe пoлyчили oт Bac, без paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. 

Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

Bиe тpябвa дa пoeмeтe пpeĸитe paзxoди пo вpъщaнe нa cтoĸитe. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa.

Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa употребата им им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

Вайд-Бул има правото на отказ при положение, че артикулите са с нарушен търговски вид, в това число но не само – стоки по които има видими следни от употреба, наранявания,  липсващи или повредени компоненти като аксесоари, инструкции за експлоатация, кашони, предпазно фолио, книжки и др.

Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa http://weidbul.com/