Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:Наименование

„Вайд-Бул“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121261378

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Телефон

02/9632560

E-mail

online @ weidbul.com

Уебсайт

http://weidbul.com/

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

„Вайд-Бул“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. 


 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин Weid-Bul на адрес http://weidbul.com/, предоставяне на всички функционалности на онлайн магазина и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на някое от следните основания:

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина http://weidbul.com/  и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

·        създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

·        осигуряване на възможност за извършване на онлайн покупки на предлаганите от нас продукти;

·        обработване на поръчки, включително доставка на закупени продукти;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

·        Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“.

·        Отправяне на запитвания чрез формата за обратна връзка на уебсайта http://weidbul.com/index.php?route=information/contact - целта на тази операция е администриране на запитването Ви и изпращане на отговор, включително провеждане на цялостна кореспонденция с Вас във връзка с отправеното запитване.

·        Провеждане на комуникация с клиенти и потенциални клиенти по телефона -  целта на тази операция е да отговорим на Ваши запитвания, заявки и други въпроси, които желаете да отправите на нашите телефонни номера за контакт.

 (2) Администраторът не събира и не обработва специални категории лични данни по смисъла на чл. 9, ал. 1 от GDPR, които се отнасят за следното:

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на посочените основания:

ü  Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на клиент в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции и други съобщения и 4) изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни или по телефон.

ü  Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на договор за покупко-продажба с Дружеството (чрез приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация) между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли, както и за изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни, се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

·        Данни за извършване на доставка (име и фамилия, телефонен номер, адрес и др.)

ü  Цел, за която се събират данните: 1) Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

ü  Основание за обработка на личните Ви данни - При сключването на договор за покупко-продажба с Дружеството (чрез приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация) между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Данните, събирани за представлявани от Вас юридически лица (напр. наименование, седалище и адрес на управление и др.), не представляват лични данни по смисъла на GDPR.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила Ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен данните, които е необходимо да съхранява по закон или на основание опазване на легитимните си интереси.

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години от датата на изпълнение на поръчката, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с клиенти на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок - до 11 години.

(3) Администраторът обработва личните Ви данни, предоставени на основание съгласие, до изричното оттегляне на това съгласие.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, събрани въз основа на даденото от Вас съгласие, да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез отправяне на искане в свободен текст до нас или чрез предоставена от нас функционалност.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните и има право да откаже упражняването на правото, ако не може да установи идентичността на лицето, отправило искането и субекта на данни, за който искането се отнася.

(3) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(4) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация, която ще се съхранява в специален регистър с ограничен достъп:

·        информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

·        електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина с оглед доказване на надлежно упражненото право;

·        техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:

·        Да подадете искане в писмена форма до адреса на Дружеството или по имейл;

·        Да се легитимирате като субекта на данни, за когото се иска изтриване (включително чрез изпращане на потвърждение от имейл адреса, използван при регистрацията на клиента, представяне на документ за самоличност на място или друг начин, подходящ според обстоятелствата по преценка на Администратора).

(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, и ако са налице основанията за това, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще ограничи обработката Вашите данни, освен ако е налице законово основание да продължи обработката им в цялост.

 

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

·        да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

·        да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост като отправите писмено искане по имейл.

 

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 15. (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас и се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или за целите на легитимния интерес.

(2) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни за целите на профилиране или директен маркетинг.

(3) Вие можете да упражните правото си на възражение чрез отправяне на писмено искане до Дружеството или чрез съответната предоставена техническа функционалност, като Администраторът може да поиска да се легитимирате като лицето, за което се отнасят данните, за които е отправено възражението за обработване.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на трети лица – обработващи лични данни, както и на други администратори на лични данни.

(2) Посочените обработващи и администратори на данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни и Дружеството сключва с тях договори за гарантиране на техните задължения спрямо защитата на Вашите лични данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 22. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

 

Тази Политика за поверителност е приета на 23.09.2020 г.


 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име и фамилия*:

Вашият имейл, с който сте се регистрирали в онлайн магазина Weid-Bul*:

 

До

 

 

Наименование

„Вайд-Бул“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121261378

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Телефон

02/9632560

E-mail

 online @ weidbul.com

Уебсайт

http://weidbul.com/

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

Всички предоставени от мен лични данни

Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

Всички цели

Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….Приложение № 2 

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име и фамилия*:

Вашият имейл, с който сте се регистрирали в онлайн магазина Weid-Bul*:

 

До

 

 

Наименование

„Вайд-Бул“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121261378

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Телефон

02/9632560

E-mail

 online @ weidbul.com

Уебсайт

http://weidbul.com/

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….


Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни


Вашето име и фамилия*:

Вашият имейл, с който сте се регистрирали в онлайн магазина Weid-Bul*:

 

До

 

 

Наименование

„Вайд-Бул“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121261378

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Телефон

02/9632560

E-mail

 online @ weidbul.com

Уебсайт

http://weidbul.com/

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

e-mail:

Администратор – приемащ данните:

Наименование

 

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

 

E-mail

 

API интерфейс

 

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

………………………………………………………………………

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

На посочения e-mail адрес;

На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

Приложение № 4 

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име и фамилия*:

Вашият имейл, с който сте се регистрирали в онлайн магазина Weid-Bul*:

 

До

 

 

Наименование

„Вайд-Бул“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121261378

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1756, район Студентски, бул. „Св. Климент Охридски“ № 13

Телефон

02/9632560

E-mail

 online @ weidbul.com

Уебсайт

http://weidbul.com/

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….